"Tvořivá škola, brána do života našich dětí"

Profil školy:

stáhnout (PDF)

 

Naše vize: "Tvořivá škola, brána do života našich dětí"

Náš vzdělávací program: ŠVP ZV "Brána do života"

 

Charakteristika školy:

- úplná základní škola v centru města
- 19 tříd, školní družina, školní klub a školní jídelna


- individuální péče o integrované a nadané žáky v rámci inkluzívního vzdělávání, logopedické a dyslektické poradny, testování nadaných žáků ve spolupráci se společností MENZA

- od 2. stupně volitelné předměty: cvičení z matematiky, českého jazyka, společenskovědný a přírodovědný seminář, konverzace z anglického jazyka
- od 7. ročníku dvě hodiny dalšího cizího jazyka (NJ, RJ)

- kroužky školního klubu: ekologický, keramický, výtvarný, sportovní, matematiky, angličtiny a češtiny, školní časopis "Informatorium školy základní", Peer aktivisté, folklorně dramatický kroužek, multimediální, Mladý knihovník a další kroužky dle aktuální nabídky v daném školním roce
- 5 oddělení školní družiny – využívají vlastní třídy, školní dvůr se zahradou, školní hřiště, tělocvičnu, lego hernu a další prostory školy
- školní jídelna – výběr ze 2 jídel, zapojuje se do celorepublikového projektu pro žáky 1. stupně “ovoce do škol”.

 

Materiální vybavení školy
- dvě odborné učebny informatiky
- dvě jazykové učebny
- multimediální učebna
- učebna multikulturní výchovy
- odborné učebny biologie, fyziky, chemie, výtvarné výchovy.

Odborné učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, některé kmenové třídy mají k dispozici PC, dataprojektory s možností interaktivity. Každoročně postupně vybavujeme technikou a novým nábytkem další třídy. Výtvarná výchova a kroužky využívají keramickou dílnu s keramickou pecí a hrnčířskými kruhy. Pro sportovní aktivity jsou využívány tělocvična, sportovní hala a hřiště.


Spolupráce s rodiči v rámci organizace IRPŠ:

- Vánoční a Velikonoční dílny - Den dětí s MŠ Olšava - Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách a další 1denní zájezdy - turnaje ve stolním tenise
- školní sběr tříděného odpadu - tvořivé dílny (nové techniky) - přivítání prváčků a rozloučení s deváťáky


Co nabízíme navíc:
- mezinárodní spolupráci se zahraničními školami v rámci projektů Comenius i vlastních
- využívání pomoci jazykového asistenta se zemí EU v rámci projektu Comenius
- školního psychologa a asistentky pedagoga v rámci projektu ESF VK "Školské poradenské pracoviště pomáhá inkluzívnímu vzdělávání žáků ZŠ"
- práci v redakci školního časopisu "Informatorium školy základní" a v dalších kroužcích školního klubu
- ekologické, turistické, společenskovědné a přírodovědné projekty a exkurze
- tradici a kvalitu s výbornou dopravní dostupností v centru města
- preventivní programy
- dyslektickou a logopedickou poradnu